آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوره علق

سوره‌های قرآن

سوره‌ها ● حمد: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوره حمد را می‌خوانی، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و کارهایت را باایمان قلبی انجام می‌دهی. ● بقره: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سورۀ بقره کامیابی می‌باشد. اگر ببینی سوره بقره را…
متن دوم