آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوار فیل

فیل

نکته ابن سیرین می‌گوید: تعبیرکنندگان گفته‌اند هیچ فرق اساسی بین خواب‌هایی که در شب یا روز دیده می‌شود وجود ندارد، مگر در دیدن فیل. سوار فیل تعبیرگری می‌گوید: اگر موقع شب در خواب ببینی که سوار فیل شده‌ای، تعبیرش این است که شغل بزرگ و با…
متن دوم