آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوار شدن گورخر

گورخر

گورخر ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب گورخر، مردی جاهل و نادان و احمق است که عقل و خرد و علم و فرهنگ ندارد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گورخری به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که غنیمتی به تو می‌رسد. اگر ببینی گورخری را شکار…
متن دوم