آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوار شدن گاو

گوساله

گوساله ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوسالۀ نر داری، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسالۀ سفید داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی که دیندار و پرهیزکار…
متن دوم