آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوار شدن بز

بز

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال جمع شده‌ای بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر…
متن دوم