آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوار بر پلنگ

پلنگ – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار پلنگ شده‌ای، تعبیرش این است که دارای عزت و جاه و مقام می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد.اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد (دفع بلا و…
متن دوم