آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوار اسب

رکاب

رکاب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببیند رکاب او از طلا می‌باشد، یـعـنـی فرزندانش متکبر و ناشایست می‌باشند، یا اگر از نقره باشد، یـعـنـی فرزندش به مال دنیا مغرور خواهد شد، و اگر ببیند از فلز برنج یا مس می‌باشد، یـعـنـی به اندازه پاکی و روشنی…

سوار اسب

سوار اسب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری . اگر ببینی اسبی را بدست آوردی…
متن دوم