آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سواره

سواره و مسلح

سواره و مسلح ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد.اگر ببینی سوار فیلی شده‌ای که…
متن دوم