آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سنگ

منجنیق

منجنیق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به شهرهای مسلمانان با منجنیق گلوله می‌اندازی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت می‌نمائی، ولی اگر به شهر کفار گلوله می‌انداختی، یـعـنـی از کافران بدگوئی و غیبت می‌کنی.اگر ببینی منجنیق شکسته است،…

قلابسنگ

قلابسنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انداختن سنگ با قلابسنگ این است که حرف ناخوشایندی می‌زنی.اگر ببینی سنگی را با قلابسنگ به طرف کسی انداخته‌ای، یـعـنـی آن شخص را نفرین می‌کنی. قلابسنگ

قلاب

قلاب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب قلاب، مرد بدکرداری است که اذیت و آزار می‌کند.اگر در خواب ببینی قلاب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .اگر ببینی بدنت با قلاب خراشیده و…

سنگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنگ، سختی کارها می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دو حالت دارد: 1- مال و اموال 2- بزرگی و ریاست و سروری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر سنگی که نرم باشد این است که سود و منفعتی بیشتری…

ریگ

ریگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریگ، منفعت و مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی ریگ می‌خوری یا جمع می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی سنگریزه به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به…
متن دوم