آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سنگ قرمز

سنگ – رنگ‌های سنگ

رنگ‌های سنگ ● سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنگ سفید به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور که شاد و خنده‌رو می‌باشد، ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به…
متن دوم