آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سنگ انداختن

سنگ انداختن

سنگ انداختن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی سنگ می‌اندازی، تعبیرش این است که با رنج و ناخوشایندی از مال خودت به کسی می‌دهی، ‌‌‌‌‌ یا اینکه به کسی حرف تلخ و سختی می‌زنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی به کسی که سنگ می‌انداختی،…
متن دوم