آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سنتور

چغانه

چغانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چغانه، سخن باطل و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی چغانه می‌زنی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌گویی و یا دچار غم و اندوه خواهی شد . جابر مغربی می‌گوید: اگر فرد بیماری در خواب ببیند که چنگ و چغانه…
متن دوم