آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سلام کردن

سلام

سلام ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوستت به تو سلام می‌کند، تعبیرش این است که دشمن با تو صلح می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شریک یا کسی که با او رابطه تجاری داری را در خواب خودت ببینی که به تو سلام می‌کند و تو هم جواب سلام او را…
متن دوم