آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سفید شدن مو

پیر شدن

پیر شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، تعبیرش این است که به عزت و شرافت می‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر جوان یا کودکی در خواب ببینی که پیر شده است، یـعـنـی بزرگی و عزت به دست می‌آوری و به امور…
متن دوم