آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سفره

سفره

سفره ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سفره، مسافرتی با سود و منفعت می‌باشد، و هر چقدر سفره بهتر و بزرگتر باشد، سود و منفعت مسافرت بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی سفره کوچک و خالی است، یـعـنـی سود و منفعت مسافرت کمتر خواهد بود.ابن سیرین…

سفره و خوان

سفره و خوان تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوان، غنیمت حاضر و آماده می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب غذا خوردن فراوان در سر خوان، به دست آوردن عمر طولانی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در خوان تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی…
متن دوم