آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سفته

خرید و فروش

خرید و فروش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرید و فروش بد می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب سوداگری و تجارت و معامله، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیزی را فروخته‌ای، تعبیرش این است که آن…

چک

چک منظور از چک و برات نوشته‌ای است که شخصی بدهکار یا خریدار و... به کسی می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند از جائی (در گذشته صرافی و امروزه بانک و...)پولی را دریافت کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چک مهر شده بدست آورده‌ای یا کسی…
متن دوم