آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سطل

سطل

سطل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سطل داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سطل نو خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سطل شکست، یـعـنـی خدمتکار تو…

تشت

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طشت،«کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی خدمتکار است. تعبیر کلی
متن دوم