آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سر مثل حیوانات

سر مثل حیوانات

سر مثل حیوانات ● خروس: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، تعبیرش این است که بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود . ● پرنده: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر پرندگان شده است، یـعـنـی…
متن دوم