آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سرفه

تب

تب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، تعبیرش این است که دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی. ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر تب دراز این…
متن دوم