آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سد

پل

پل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پل،«پادشاه» یا مرد بزرگی است که مردم به وسیلۀ او به خواسته‌هایشان می‌رسند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روی پل گذشته‌ای، تعبیرش این است که…
متن دوم