آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سجاده

سجاده

سجاده جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سجادۀ پشمی یا کرباسی داری یا خریدی، تعبیرش این است که نسبت به طاعت و عبادت خداوند خیلی علاقه‌مند می‌شوی. اگر ببینی سجاده‌ات سوخته یا از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است.اگر ببینی سجادۀ…
متن دوم