آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ستون

ستون

ستون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ستون، شخصی خوشبخت و کامیاب و بهره‌مند می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین اسلام و صاحب خانه می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش صاحب خانه است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ستون قوی و…
متن دوم