آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سبو

سبو

سبو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبو،«مزدور» منافق و دورو می‌باشد که مال و اموال را ضایع و تباه می‌کند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» یا خدمتکار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبوی نو به دست آورده‌ای یا…
متن دوم