آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سبوس

سبوس

سبوس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبوس، نیازمندی و فقر می‌باشد.اگر در خواب ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، تعبیرش این است که در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان…

برنج

برنج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برنج، به دست آوردن مال وا موال با سختی و مشقت می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی برنج…
متن دوم