آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سبزی

نعناع

نعناع تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نعناع، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی در زمین و مِلک تو نعناع درآمده است، تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوهی خواهی شد.اگر ببینی نعناع را از زمین کَندی و دور انداختی، یـعـنـی از…

کرفس

کرفس ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل کرفس نباشد و در خواب ببینی که کرفس می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین و ناراحت می‌شوی. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب کرفس ببینی و از آن نخوری، نسبت به وقتی که از آن خورده‌ای دچار غم و اندوه…

کاهو

کاهو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاهوی شیرین خورده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، یا اگر ببینی کاهوی تلخ خورده‌ای، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). کاهو
متن دوم