آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سبزی فروشی

سبزی فروشی

سبزی فروشی (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبزی فروشی می‌کنی، تعبیرش خوب است(زیرا کاری را انجام می‌دهی که همه مردم به آن نیاز…

بقالی کردن

بقالی کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بقالی کردن، سعی و کوشش در کارها و بدست آوردن چیزی در جهت معاش و تامین مایحتاج زندگانی می‌باشد. اگر در خواب ببینی بقالی می‌کنی، تعبیرش این است که به کسب و کار دنیا مشغول می‌شوی و به اندازه آن چه که…
متن دوم