آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سبزی خوردن

گشنیز

گشنیز حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گشنیز، غم و اندوه می‌باشد و در آن خیر و منفعتی وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری). گشنیز

ترخون

ترخون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترخون، مردی بدذات و بدرفتار می‌باشد.اگر در خواب ببینی ترخون داری یا اینکه کسی به تو داده است، تعبیرش این است که آن شخص به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی به کسی ترخون داده‌ای یا از…
متن دوم