آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سایه

سایه

سایه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایه، بزرگی و هیبت است. تعبیر سایه کوچک، «پادشاه» می‌باشد.تعبیر خواب سایۀ دیوار به دست آوردن عزت و بزرگی از شخصی بزرگ است که معیشت و مایحتاج زندگانی خودت را در پناه او بدست می‌آوری.تعبیر خواب سایۀ درخت…

سایبان

سایبان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایبان،«پادشاه» پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی در زیر سایبان نشسته‌ای، تعبیرش این است که به خدمت پادشاه پست و فرومایه‌ای مشغول خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سایبان تو پشمی یا کرباسی…

تاریکی

تاریکی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تاریکی، گمراهی در دین می‌باشد. ‌‌‌‌‌اگر در خواب ببینی تاریکی فراگرفته‌ای و به دست آورده‌ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می‌شوی، ولی جابر مغربی می‌گوید:…
متن دوم