آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سایر موارد

سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از شکمت فرزندی بیرون آمده است، تعبیرش این است که در نسل تو فرزندی وجود خواهد داشت که حشمت و شوکت خانواده و فامیل تو را افزایش می‌دهد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر دختری «دوشیزه» در خواب ببیند…
متن دوم