آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سایبان

سایبان

سایبان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایبان،«پادشاه» پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی در زیر سایبان نشسته‌ای، تعبیرش این است که به خدمت پادشاه پست و فرومایه‌ای مشغول خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سایبان تو پشمی یا کرباسی…

چتر

چتر آن‌طور که از تعبیرها معلوم است در این‌جا منظور چتری است که بالای سر افراد بزرگ و سرشناس برای محافظت از آفتاب یا نشان دادن جاه و مقام استفاده می‌شده و نه چتری که برای محافظت در برابر ریزش برف و باران استفاده می‌شود. ابن سیرین می‌گوید:…

چادر (خیمه)

چادر (خیمه) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای خودت چادر زده‌ای یا کسی آن را برای تو بر پا کرده است و در آن نشسته‌ای، تعبیرش این است که اگر سپاهی و لشکری هستی، به اندازۀ کوچکی و بزرگی چادر به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر بازرگان باشی…
متن دوم