آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساق پا

ساق

ساق ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساق، مال و اموال و معاش زندگانی است که انسان به آن وابسته می‌باشد (زیرا انسان به وسیلۀ پا و ساق خودش استوار است)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عمر طولانی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش…
متن دوم