آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساعد

ساعد

ساعد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساعد، دوست و شریک و انسان مورد اعتماد است.اگر در خواب ببینی ساعد تو سالم و بزرگ است، تعبیرش این است که از دوست و شریک خودت خیر و منفعت به دست می‌آوری و باعث عزت تو می‌شود.اگر ببینی ساعد تو شکسته یا جدا…

دست – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو دست خودت راه می‌روی، تعبیرش این است که به کار خودت اعتماد خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از بستگانت سود و منفعت به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).جابر مغربی…

بازو

بازو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بازو مربوط به برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد می‌باشد.اگر در خواب ببینی بازوی تو قوی می‌باشد، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد خیر و منفعت و نیرو و قوت به دست می‌آوری، ولی اگر ضعیف باشد، هیچ…
متن دوم