آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساز

چنگ نواختن

چنگ نواختن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چنگ می‌نوازی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ می‌زنی و دچار غم و اندوه و زیان خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با زنی بزرگ از بزرگان ارتباط برقرار می‌کنی که به وسیلۀ مال و اموال…

چغانه

چغانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چغانه، سخن باطل و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی چغانه می‌زنی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌گویی و یا دچار غم و اندوه خواهی شد . جابر مغربی می‌گوید: اگر فرد بیماری در خواب ببیند که چنگ و چغانه…
متن دوم