آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساز و موسیقی

طبل

طبل امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طبل، کار آشکاری است که با نادانی انجام شده و عاقبت آن باطل خواهد بود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش صدا و آواز خوش، ولی باطل است.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طبل زدن خبر ناخوشایند و…

ساز و موسیقی

ساز و موسیقی به طور کلی از تعبیرهای مختلفی که در مورد سازها و آلت‌های موسیقی وجود دارد می‌توان اینطور فهمیدکه:1- اگر فقط "یک" ساز و آلت موسیقی را نواختهباشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .2- اگر فقط "یک" ساز و آلت موسیقی…

رقص با سازهای مختلف

رقص با سازهای مختلف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.ابراهیم کرمانی…

دایره زدن

دایره زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر شخصی جوان دایره بزند، تعبیرش امر به معروف دشمن خویش و سفارش او به کار خوب و پسندیده است، ولی اگر پیرمرد باشد، تعبیرش ترک امر به معروف و سفارش نکردن به کار خوب و پسندیده است .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر…
متن دوم