آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سار

سار

سار جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب سار، مرد کافری است که خیلی دروغ می‌گوید. اگر در خواب ببینی سارهای زیادی بر تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که در میان کفار گرفتار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سار داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی…
متن دوم