آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساخت درهم

ساخت درهم

ساخت درهم جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهمِ خوب و بی‌عیب ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌هایی بی‌اصل و اساس را طوری زینت می‌دهی که لطیف و شیرین می‌شوند، ولی اگر ببینی درهم کم ارزش ضرب می‌کنی، یـعـنـی حرف‌های ناخوشایند می‌زنی.…
متن دوم