آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساختن مسجد

مسجد

مسجد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مسجد آباد، مرد عالمی است که مردم برای صلاح دین به او مراجعه می‌کنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی…
متن دوم