آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ساختمان سازی

گچ

گچ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گچ، جنگ و خصومت می‌باشد.اگر در خواب ببینی گچ را فروخته‌ای، تعبیرش بد می‌باشد.اگر ببینی وارد قصری شده‌ای که آن را از آجر و گچ و سنگ ساخته‌اند، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود…

ساختمان سازی

نوع بنا و ساختمان (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی). ● شهر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، تعبیرش…

آهک

     آهک امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد. اگر ببینی دیواری را از سنگ و آهک ساخته‌ای، تعبیرش این است که فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت نیستی .تعبیرهای آهک عبارتند از: 1-…
متن دوم