آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زین

محمل

محمل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر…

زین

زین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زینی که روی چهارپا نباشد بد می‌باشد، ولی اگر روی چهارپا باشد، تعبیر نیک و بد زین به کسی برمی‌گردد که سوار آن شده است(زیرا زین از وسایل چهارپایان است).اگر در خواب ببینی زین خریده‌ای یا کسی به تو داده است،…

پالان

پالان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پالان، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی پالان داری یا آنرا از کسی با پول خریده‌ای، تعبیرش این است که زن می‌گیری یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پالان نو و تمیزی داری، یـعـنـی با زن…
متن دوم