آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زین اسب

زین

زین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زینی که روی چهارپا نباشد بد می‌باشد، ولی اگر روی چهارپا باشد، تعبیر نیک و بد زین به کسی برمی‌گردد که سوار آن شده است(زیرا زین از وسایل چهارپایان است).اگر در خواب ببینی زین خریده‌ای یا کسی به تو داده است،…
متن دوم