آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زیلو کلفت

زیلو

انواع زیلو ● زیلوی کلفت: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیلوی کلفت و تمیز داری، تعبیرش این است که نعمت تو بیشتر می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زیلوی کوچک و کلفتی داری، یـعـنـی در رزق و روزی خودت دچار تنگنا و کمبود می‌شوی ولی…
متن دوم