آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زیلوی پهن شده

زیلوی پهن شده

زیلوی پهن شده ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیلویی که پهن شده است، عمر طولانی و سر و سامان گرفتن و ساختگی کار می‌باشد، و هر چه زیلو درازتر باشد، تعبیرش بهتر است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیلوی نو به تو داده‌اند یا اینکه آنرا خریده‌ای و…
متن دوم