آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زیره سیاه

زیره سیاه (کرویا)

زیره سیاه (کرویا) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیره سیاه می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین می‌شوی یا با کسی خصومت و دشمنی می‌کنی، زیرا تلخ می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). زیره سیاه (کرویا)
متن دوم