آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زوزه گرگ

بانگ و فریاد و آواز جانوران

بانگ و فریاد و آواز جانوران (نعره، زوزه و ...) ● اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، تعبیرش این است که به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: که مساله…
متن دوم