آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زهر

نیش

نیش ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زنبور تو…

زهر

زهر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زهر، مال حرام، جنگ و درگیری و کشتن به ناحق می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی زهر می‌خوری، تعبیرش این است که خشم خودت را از کسی فرو می‌خوری و عصبانیت خودت را خاموش می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن…

زنبور عسل

زنبور عسل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و…
متن دوم