آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زهار

زهار

زهار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به زهار خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است، تعبیرش این است که کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود. اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر…

پشم

پشم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر خواب پشم بافته نشده بهتر است. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف«پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث…
متن دوم