آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زن جوان

زنان مختلف

زنان مختلف ● زن غریبه یا آشنا: ابن سیرین می‌گوید:تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است. ● زن جوان: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود…
متن دوم