آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زنی که آلت مردانه دارد

زنی که آلت مردانه دارد

زنی که آلت مردانه دارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که "آلت مردانه" دارد، یـعـنـی حامله است و یا اینکه حامله می‌شود و صاحب فرزند خواهد شد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که به جای «فرج»، آلت مردانه دارد…
متن دوم