آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زنگ زدگی

صیقل زدن

صیقل زدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب صیقل زدن،«پادشاهی» بزرگ می‌باشد. اگر ببینی صیقل می‌زنی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چیز صیقل‌دهنده، مردی است که به دست او حق از باطل جدا می‌شود. صیقل زدن

زنگ زدگی

زنگ زدگی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرنیزۀ تو زنگ زده است، تعبیرش این است که اگر از اهل آن هستی، از شخص بزرگی به تو سود و منفعت کمتر نسبت به حالتی که زنگ نزده و براق می‌باشد خواهد رسید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پایه چراغ…
متن دوم