آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زندان

گرو

گرو ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدن خودت را در جائی گرو گذاشته‌ای، تعبیرش این است که از انجام گناه خواهی ترسید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خودت را در جائی گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو فاسد می‌شود، همانطور که در قرآن…

قبر – گذاشتن در قبر

گذاشتن در قبر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ - ثُمَّ اِذَا شَاء اَنشَرَهُ _ آنگاه دچار مرگ و سپس داخل…

زندان

زندان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زندانی هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش اندوه و ضرر و زیان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و خودت را در زندان آشنایی ببینی، تعبیرش این است که جاه و بزرگی به دست می‌آوری،…

تنگی

تنگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جای باز و ایمن به جای تنگ و ناامنی وارده شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی در جای تنگی گرفتار شده‌ای، یـعـنـی دچار کارهای سخت می‌شوی که از آن‌ها خلاص نخواهی شد (دفع…
متن دوم